چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
اداره امور بیمارستانها

شرح وظايف امور بيمارستانها

-         بررسی نيازهای بيمارستانها به پزشکان متخصص واقدام جهت جذب آنها

-         جمع آوری اطلاعات مربوط به نيازهای کلی بيمارستانها از نظر ساختمان ، تأسيسات تجهيزات ، تعميرات اساسی و ... تهيه گزارشات مربوطه جهت مسئولان مربوطه

-         ارزشيابی سالانه مراکز درمانی

-         بازديدهای ادواری از مراکز درمانی تايعه وارائه راهکارهای لازم در خصوص فرمت های موجود

-         بررسی نيازهای آموزشی کارکنان بيمارستانها واقدام جهت برگزاری دوره های آموزشی بخصوص در زمينه ( ارتقاء مستمر کيفيت )

-         بررسی نحوه تخصيص وتوزيع نظام نوين در بيمارستانها

-          بررسی وتعيين واحدهايی که در مراکز درمانی تابعه واگذاری به بخش خصوصی می باشند .

-         ارائه نظرات کارشناسی در خصوص تأسيس ويا توسعه مراکز درمانی

-         بررسی نحوه عملکرد پزشکان در بيمارستانها

-         توزيع بودجه های کمکی که از طريق وزارت متبوع تخصيص داده می شود .

-         بررسی وتعيين تختها و تخصص های مورد نياز بويژه در زمينه بخش های ويژه

-         نظارت بر رعايت تعرفه های مصوب توسط مراکز درمانی خصوصی و دولتی

-          هماهنگی با سازمانهای بيمه گر در خصوص تعرفه های درمانی

-         بررسی وارائه نقطه نظرات کارشناسی در مورد تشکيلات سازمانهای