پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
معرفی

دبیر ستاد شاهد و امور ایثارگران : ابراهیم عنایت( شاعر آزاده و جانباز)

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس ادبیات

ایمیل : enayat_ebrahim@yahoo.com

وبلاگ : enayat38.blogfa.com

 

___________________________


-         مشاور امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

-         اجراي برنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهاي ارسالی از ستاد مرکزي یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  وزارت.

-          پیگیري و اجراي مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوي ریاست دانشگاه.  

-          انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم، بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب.  

-         دعوت از مسئولان بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان و سایر مسئولین استان جهت شرکت در جلسات امور دانشجویان  شاهد و ایثارگر دانشگاه.

-          هماهنگی و ارتباط مؤثر با اعضاي ستاد شاهد و ایثارگر و زیرمجموعه هاي معاونت هاي عضو.  

-          تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.  

-          پیگیري و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت هاي مصوب از همه منابع ممکن.  

-          هزینه کردن اعتبارات ارسالی به اداره طبق دستورالعمل هاي ابلاغی از وزارت.  

-          اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر براي بهره مندي از امکانات، تسهیلات و خدمات.  

-         تشکیل بانک اطلاعاتی وتهیه اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و  ایثارگر.

-         برنامه ریزي برگزاري مراسم و فعالیتهاي علمی و فرهنگی از قبیل اردوها، سفرهاي زیارتی و سیاحتی ، سمینارها و  فعالیتهاي فوق برنامه و بازدید از مراکز علمی و فرهنگی در جهت حفظ روحیه ایثارگري آنان.

-         برگزاري کلاسها و دوره هاي تقویتی و با شناسایی و جلب همکاري اعضاي هیأت علمی و دانشجویان موفق در  راستاي اجراي طرح هاي تقویت بنیه علمی، استاد مشاور و دوره هاي فشرده.

-          تهیه طرحهاي تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد براي تصویب.  

-          اجراي طرح استاد مشاور.  

-         توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره هاي تحصیلی و حمایت هاي  آموزشی بمنظور پیشگیري و کاهش مشکلات تحصیلی.

-          برگزاري کارگاه هاي آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.  

-          ارائه خدمات کمک آموزشی از قبیل تکثیر یا انتشار جزوات و یا خدمات مورد نیاز، تهیه فیلم هاي آموزشی و فراهم  

-         نمودن امکانات سمعی و بصري مورد نیاز دانشجویان شاهد و ایثارگر.

-          همکاري با اداره کل فرهنگی دانشگاه در اجراي فعالیت هاي فرهنگی براي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.  

-         پیگیري امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارك امکانات لازم با همکاري و هماهنگی مسؤولان  دانشگاهی و نهادهاي ذیربط و ارائه خدمات رفاهی و کمک آموزشی به ایشان در چارچوب بودجه مصوب.

-         جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر براي حضور فعال در برنامه هاي علمی و فرهنگی و پژوهشی برگزاري مراسم، مسابقات، فعالیت هاي علمی و پژوهشی ، فرهنگی، هنري، ورزشی و مانند آن و تشویق  دانشجویان ممتاز.

-         تهیه گزارش عملکرد شش ماهه در قالب هاي تعیین شده از سوي وزارت و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پس از ارائه و تصویب در ستاد دانشگاه.