برنامه پزشکان  کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی الزهرا(س)آذرماه 1401-شیفت صبح

ردیف

ایام هفته

ارتوپدی

پوست

زنان

چشم

گوش حلق بینی

جراح ومتخصص کلیه ومجاری ادراری

فوق تخصص پلاستیک

فوق تخصص کودکان -نوزادان

داخلی

عفونی

قلب

اطفال

طب ورزشی

دندانپزشکی

فوق تخصص گوارش

طب سنتی

1

سه شنبه

 

تقی زاده

دریجانی

پارسا

صدیقی

 

 

جهان آرا

 

 

غضنفر آبادی

اکبری

دریجانی

خسروی

روحانی

 

2

چهارشنبه

 

تقی زاده

 

 

 

 

 

 

کاظمی-صدیقی

 

غضنفر آبادی

جهان تیغی

 

خسروی

 

 

3

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

شنبه

صادقی

تقی زاده

پژمان

قدم زاده

صدیقی

 

 

 

صدیقی

 

پژمان

مجتهدی

 

 

روحانی

 

6

یکشنبه

صادقی

تقی زاده

نظام نیا

قدم زاده

صدیقی

 

عرب

 

بهرام نژاد

 

غضنفر آبادی

مجتهدی

دریجانی

 

 

 

7

دوشنبه

کلانتری- صادقی

تقی زاده

اسدی

صدیقی

قیومی

ابراهیم نژاد

 

نظام آبادی

بهرام نژاد-کاظمی- صدیقی

رادفر

رحمانی

مجتهدی

 

 

 

 

8

سه شنبه

کلانتری- صادقی

تقی زاده

ابراهیمی

پارسا

صدیقی

باقری

 

جهان آرا

 

دریجانی

رحمانی

مهدوی

دریجانی

 

روحانی

 

9

چهارشنبه

کلانتری- صادقی

تقی زاده

 

 

صدیقی

باقری

 

 

صدیقی

 

غضنفر آبادی

اکبری

 

 

 

سرحدی

10

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

شنبه

صادقی

یزدان پناه

مهرالحسنی

قدم زاده

صدیقی

 

 

 

صدیقی

 

قنبر نژاد

مجتهدی

 

خسروی

روحانی

 

13

یکشنبه

ارجمند- صادقی

یزدان پناه

اسدی

قدم زاده

صدیقی

 

عرب

 

بهرام نژاد

 

اخلاص پور

مجتهدی

دریجانی

خسروی

 

 

14

دوشنبه

کلانتری- ارجمند- صادقی

یزدان پناه

نظام آبادی

صدیقی

قیومی

آراسته

 

نظام آبادی

بهرام نژاد- صدیقی

 

اخلاص پور

مجتهدی

 

خسروی

 

 

15

سه شنبه

کلانتری- صادقی

یزدان پناه

دریجانی

پارسا

صدیقی

باقری

 

جهان آرا

 

دریجانی

رحمانی

صنعتی

دریجانی

خسروی

روحانی

 

16

چهارشنبه

کلانتری

یزدان پناه

 

 

توحیدی

باقری

 

 

کاظمی- صدیقی

 

اخلاص پور

جهان تیغی

 

خسروی

 

سرحدی

17

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

شنبه

 

یزدان پناه

پژمان

قدم زاده

توحیدی

 

 

 

صدیقی

 

پژمان

مجتهدی

 

خسروی

روحانی

 

20

یکشنبه

صادقی

یزدان پناه

نظام نیا

قدم زاده

صدیقی

 

عرب

 

بهرام نژاد

 

پژمان

مجتهدی

دریجانی

خسروی

 

 

21

دوشنبه

کلانتری- صادقی

ابراهیمی

ابراهیمی

صدیقی

قیومی

آراسته

 

نظام آبادی

بهرام نژاد - صدیقی

رادفر

پژمان

مجتهدی

 

خسروی

 

 

22

سه شنبه

کلانتری- صادقی

ابراهیمی

پیدایش

پارسا

صدیقی

 

 

جهان آرا

کاظمی

دریجانی

رحمانی

قاسمی

دریجانی

خسروی

روحانی

 

23

چهارشنبه

کلانتری

ابراهیمی

 

 

توحیدی

 

 

 

کاظمی-  صدیقی

 

قنبر نژاد

اکبری

 

خسروی

 

سرحدی

24

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

شنبه

 

ابراهیمی

مهرالحسنی

قدم زاده

توحیدی

 

 

 

صدیقی

 

قنبر نژاد

مجتهدی

 

خسروی

 

 

27

یکشنبه

ارجمند- صادقی

ابراهیمی

اسدی

قدم زاده

صدیقی

 

عرب

 

بهرام نژاد

 

قنبر نژاد

مجتهدی

دریجانی

خسروی

 

 

28

دوشنبه

کلانتری - ارجمند- صادقی

ابراهیمی

نظام آبادی

صدیقی

قیومی

ابراهیم نژاد

 

نظام آبادی

بهرام نژاد  صدیقی

 

قنبر نژاد

مجتهدی

 

خسروی

 

 

29

سه شنبه

کلانتری- صادقی

ابراهیمی

پیدایش

پارسا

صدیقی

 

 

جهان آرا

کاظمی

دریجانی

رحمانی

جهان تیغی

دریجانی

خسروی

 

 

30

چهارشنبه

کلانتری- صادقی

ابراهیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلاص پور

 

 

خسروی

 

سرحدی

 

 

                            برنامه  پزشکان کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی الزهرا (س)  آذر ماه 1401   - شیفت عصر

ردیف

ایام هفته

ارتوپدی

زنان

گوش حلق بینی

جراح ومتخصص کلیه ومجاری ادراری

جراحی عمومی

جراح مغزواعصاب

قلب

متخصص مغز واعصاب

داخلی

طب فیزیکی

کارشناس تغذیه

اطفال

طب سنتی

1

سه شنبه

 

عرب پور

صدیقی

 

زید آبادی

 

غضنفر آبادی

رئیسی

صدیقی

جعفریان

 

اکبری

سرحدی

2

چهارشنبه

 

 

صدیقی

 

شاهمرادی

توکلیان

غضنفر آبادی

رئیسی

صدیقی

جعفریان

 

جهان تیغی

 

3

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

شنبه

ارجمند- صادقی

پور رستمی

صدیقی

پور جعفری

زید آبادی

توکلیان

پژمان

رئیسی

صدیقی

جعفریان

خانم بنی اسدی

مجتهدی

سرحدی

6

یکشنبه

ارجمند- صادقی

عرب پور

صدیقی

پور جعفری

شاهمرادی

 

غضنفر آبادی

رئیسی

صدیقی

جعفریان

 

مجتهدی

سرحدی

7

دوشنبه

ارجمند- صادقی

پور رستمی

 

پور جعفری

شاهمرادی

توکلیان

غضنفر آبادی

رئیسی

صدیقی

جعفریان

خانم بنی اسدی

مجتهدی

 

8

سه شنبه

ارجمند- صادقی

پور رستمی

صدیقی

پور جعفری

زید آبادی

 

غضنفر آبادی

رئیسی

صدیقی

جعفریان

 

 

سرحدی

9

چهارشنبه

ارجمند- صادقی

 

صدیقی

پور جعفری

شاهمرادی

توکلیان

غضنفر آبادی

رئیسی

صدیقی

جعفریان

 

اکبری

 

10

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

شنبه

ارجمند- صادقی

پور رستمی

صدیقی

پور جعفری

شاهمرادی

توکلیان

قنبر نژاد

رئیسی

صدیقی

جعفریان

خانم بنی اسدی

مجتهدی

سرحدی

13

یکشنبه

ارجمند- صادقی

پور رستمی

صدیقی

پور جعفری

شاهمرادی

 

اخلاص پور

رئیسی

صدیقی

نیک زاد

 

مجتهدی

سرحدی

14

دوشنبه

ارجمند- صادقی

عرب پور

 

پور جعفری

زید آبادی

توکلیان

اخلاص پور

رئیسی

صدیقی

نیک زاد

خانم بنی اسدی

مجتهدی

 

15

سه شنبه

 

پور رستمی

صدیقی

پور جعفری

خجندی

 

اخلاص پور

رئیسی

صدیقی

نیک زاد

 

جهان تیغی

سرحدی

16

چهارشنبه

 

 

صدیقی

پور جعفری

زید آبادی

محسنی

اخلاص پور

رئیسی

صدیقی

نیک زاد

 

جهان تیغی

 

17

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

شنبه

ارجمند

پور رستمی

صدیقی

پور جعفری

خجندی

محسنی

پژمان

رئیسی

صدیقی

نیک زاد

خانم بنی اسدی

مجتهدی

 

20

یکشنبه

ارجمند - صادقی

عرب پور

صدیقی

پور جعفری

صالحی

 

پژمان

رئیسی

صدیقی

نیک زاد

 

مجتهدی

سرحدی

21

دوشنبه

ارجمند- صادقی

پور رستمی

 

پور جعفری

زید آبادی

 

پژمان

رئیسی- عرب

صدیقی

نیک زاد

خانم بنی اسدی

مجتهدی

 

22

سه شنبه

ارجمند

پور رستمی

صدیقی

پور جعفری

خجندی

 

پژمان

رئیسی

صدیقی

نیک زاد

 

مهدوی

سرحدی

23

چهارشنبه

 

 

صدیقی

پور جعفری

صالحی

محسنی

اخلاص پور

رئیسی- عرب

صدیقی

نیک زاد

 

اکبری

 

24

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

شنبه

ارجمند

پور رستمی

صدیقی

پور جعفری

صالحی

محسنی

قنبر نژاد

رئیسی

صدیقی

جعفریان

خانم بنی اسدی

مجتهدی

سرحدی

27

یکشنبه

ارجمند- صادقی

پور رستمی

صدیقی

پور جعفری

خجندی

 

قنبر نژاد

رئیسی

صدیقی

جعفریان

 

مجتهدی

سرحدی

28

دوشنبه

ارجمند- صادقی

عرب پور

 

پور جعفری

خجندی

 

قنبر نژاد

رئیسی- عرب

صدیقی

جعفریان

خانم بنی اسدی

مجتهدی

 

29

سه شنبه

صادقی

عرب پور

صدیقی

پور جعفری

صالحی

 

اخلاص پور

رئیسی

 

جعفریان

 

مهدوی

سرحدی

30

چهارشنبه

صادقی

 

صدیقی

پور جعفری

صالحی

محسنی

قنبر نژاد

رئیسی

 

جعفریان

 

مهدوی