مسئول آزمایشگاه:

سرکارخانم پروین فروتن

کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

ساعت نمونه گیری: 7:30 الی 9

ساعت جوابدهی آزمایشات: 10:30 الی 13:30 به استثناء پنجشنبه ها 10 الی 12:15

 

"لطفا در ساعات دیگر مراجعه نفرمائید"