اداره روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل سازمانی

شهرام نارویی

رییس اداره روابط عمومی و امور بین الملل

44340847 -034

 

مهرداد صادقی

کارشناس روابط عمومی

44340847 -034

 

بابک حسینی

مسئول سمعی و بصری

44340847 -034

 

سعیده دریجانی

کارشناس روابط عمومی

034-44340847

 

وجیهه رستمی زاده

کارشناس روابط عمومی

034-44340847