شرح وظایف

 

1-برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت

2-فراهم نمودن زمینه لازم جهت همکاری و آموزش

3-برنامه ریزی فضاهای در حال ساخت

4-برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت بیماری ها

5-نظارت بر مقررات آموزشی برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش