مسئول بخش دیالیز :خانم ساره سادات خدادادی

تحصیلات: کارشناسی پرستاری