چشم انداز:
معاونت درمان دانشگاه بر آن است تا در راستای چشم انداز نظام سلامت در افق 1404 و اجرای فرامین مقام معظم رهبری، در محیطی سرشار از آرامش و اعتماد با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و کارآمد و بهره مندی از توانمندیها، به عنوان یکی از برترین سازمانهای ارائه دهنده خدمت با تأمین،تسهیل،حفظ،ارتقاء و نظارت بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی به آحاد جامعه، به شمار آید.
 
اهداف
بهره مندی آحادجامعه ازخدمات ومراقبت‌های درمانی باکیفیت،ایمن،اثربخش،کارا،به موقع،مبتنی برشواهدمدیریتی نظام سلامت
حفاظت مالی مردم دربرابرهزینه‌های سلامت منطبق برقوانین جاری کشور
ارتقای مسئولیت پذیری وپاسخگویی نظام ارائه خدمات
افزایش سطح رضایت گیرندگان وارائه دهندگان خدمات
ارتقاءمستمرکیفیت دربرنامه ریزی،هماهنگی ونظارت درارائه خدمات درمانی
توانمندسازی روسا،مدیران وکارکنان بااستفاده بهینه ازمنابع موجود
ظرفیت سازی وایجادبسترمناسب جهت انجام  و به کارگیری پژوهش‌های کاربردی
توسعه نظام جامع مدیریت آمار،اطلاعات
تدوین و ارتقاء شاخص های کمی و کیفی خدمات سلامت