نظارت بر اجراي دقيق آئين نامه ها و مقررات مربوط به موسسات درماني
 
هماهنگی جهت بازديد از مراكز جديدالتاسيس و تهيه گزارش و تاييد برابر مقررات و ضوابط
 
اعلام دستورالعمل ها و پایش موسسات درماني
 
هماهنگی جهت رفع نواقص و اشكالات خلاف آئين نامه، مقررات و ضوابط
 
كنترل كادر فني، تأسيسات و تجهيزات موسسات درماني برابر مقررات و آئين نامه ها
 
نظارت مستمر بر موسسات درماني و نظارت بر امور درمان در كليه ساعات شبانه روز
 
پایش فعاليت موسسین و مسئولين فني موسسات درماني
 
نظارت بر عملکرد كادر پزشكي و حرف وابسته به پزشكي و جلوگيري از فعاليت شاغلين غير مجاز
 
هماهنگی جهت اجراي اعتباربخشي موسسات درماني طبق ضوابط ابلاغ شده وزارت متبوع
 
تشكيل كميسيون ماده 11 تعزيرات حكومتي
 
هماهنگی جهت تشكيل كميسيون ماده 20 امور بهداشتي و درماني