عشرت زابلی زاده
 
کارشناس پرستاری
 
03444313738
 
مدیریت امور بیماریهاو مراکز تشخیصی درمانی و اقتصاد درمان
 
a.zabolizadeh@chmail.ir
 
 
 
کارشناسان
 
فرشته عباسزاده    کارشناس پرستاری    03444342924   f.abbaszadeh@chmail.ir
 
واحد محل خدمت: معاونت درمان واحد بیماریهای خاص
 
پست سازمانی: کارشناس امور پیوند و بیماریهاتی خاص