نظارت و ارزيابي عملكرد مديران بيمارستان بر اساس چك ليست هاي مربوطه و استانداردهاي موجود
 
نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت حوادث و اتفاقات
 
ارتباط مستمر با مديران بيمارستان در جهت رفع مشكلات مربوطه
 
تهيه وتدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط
 
تهيه و تدوين شاخص هاي مرتبط با حوزه كاري مديران بيمارستان
 
ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري
 
برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري همايش علمي كاربردي مديران بيمارستان بصورت ساليانه
 
 دريافت گزارش عملكرد ساليانه و تطبيق آن با برنامه وبودجه مصوب
 
كنترل ونظارت بر عملكرد مديران بيمارستان از طريق بازديد محسوس و نامحسوس
 
نيازسنجي آموزشي مديران بيمارستان از طريق هماهنگي و دريافت نقطه نظرات مديران
 
جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري مدیران بیمارستان ها نسبت به فعاليتهاي مربوطه از طریق واحد آمار ومدارک پزشکی
 
تحقيق و پژوهش در راستاي فعاليتهاي مربوطه با همكاري مديران بيمارستانها
 
استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستانها در پيشبرد اهداف گروه
نظارت بر واحدهای مامایی، اورژانس، فناوری اطلاعات، آمار، اطلاعات سلامت، تغذیه
نظارت بر واحدهای زیر مجموعه اداره تعالی خدمات بالینی : (مامایی،اورژانس،آمار اطلاعات فناوری سلامت،تغذیه ،امور بالینی و بیمارستانی و کارشناسی نیروهای متخصص)