شرح وظایف کلی واحد
 
شرح وظایف کارشناس مسئول آمار وسطح بندی:
 
جمع آوري، کنترل ، تجزيه و تحليل اطلاعات آماري از فعاليتهاي بيمارستانهای تحت پوشش دانشگاه و انعكاس در قالب جداول و نمودارها
 
نظارت وکنترل برعملکردکلیه واحدهای آماری بیمارستان هاوموسسات درمانی تحت پوشش 
 
 نظارت برحسن اجرای قوانین ودستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع توسط کلیه بیمارستان هاوموسسات درمانی
 
 بازديد دوره ای از بيمارستان های تابعه و ارائه گزارش بازديد همراه با راهكارهاي لازم جهت رفع نواقص و مشكلات به مافوق
 
  تهیه وارائه گزارشات ماهیانه وسالانه از شاخص های آماری کلیه بیمارستان هاو موسسات درمانی تحت پوشش
 
 تجزیه وتحلیل آمار جهت توزیع وتخصیص عادلانه منابع مراقبتی در مناطق مختلف
 
  نظارت  وکنترل بر سامانه وزارتی مربوط به اطلاعات و آمار بیمارستانی(آواب)
 
 مشارکت در انجام طرحهاي تحقيقاتي کشوری ، منطقه ای و استانی در زمينه آمار
 
 
 
شرح وظایف شورای پزشکی 
 
۱-شورای پزشکی کارمندان دولت
 
وظایف این شوری رسیدگی به پرونده پزشکی متقاضیان از کار افتادگی وباز نشستگی ومرخصی های  بالای سه روز استعلاجی وتقاضای نقل وانتقالات به علت بیماری که که همه این بیماران باید از طرف ادارات وسازمانهای ونهادهای وابسته به دولت به شورا معرفی گردند ودسته دیگری از بیماران که شورای پزشکی به پرونده آنها رسیدگی می نماید بیماران صعب العلاج می باشد اعضای این شورا شش نفر پزشک متخصص در رشته های داخلی - روانپزشکی - مغز واعصاب- جراحی- زنان وزایمان ویک نفر بعنوان دبیر شورای می باشد ودر صورت لزوم از سایر متخصصین جهت مشاوره استفاده می شود .
 
گردش کارکرد شورا گواهی پزشکی وتقاضاهای پزشکی که از طرف ادارات وسازمانها به شورا ارسال می شود واز طرف شورا فرد مذکور با کلیه مدارک اعم از بستری یا سرپایی در روز معین به شورا دعوت می شود وبا حضور اعضا پرونده وی بررسی ونتیجه به سازمان مربوطه ارجاع می گردد.
 
*اهم اقداماتی که در شورای پزشکی انجام می شود :
 
۱-تائید استعلاجی بالای سه روز
 
۲-تائید از کار افتادگی کارمندان دولت 
 
۳-تعیین درصد از کار افتادگی
 
۴-تائید صعب العلاج بودن بیماری
 
5-وارد نمودن عملکرد سه ماهه کمیسیون پزشکی در سامانه وزارتی
 
 
 
شرح وظایف مسئول مدیریت اطلاعات سلامت( مدارک پزشکی):
 
نظارت بر چاپ اوراق پرونده پزشکی در حوزه  اطلاعات درمان بمنظور استاندارد سازي آنها و همكاري با گروه هاي تخصصي باليني در طراحي فرم  ها و اوراق تخصصي مدارك پزشكي
 
تهيه جزوات آموزشي و ارسال به بخش آمار و اطلاعات درمان بيمارستانهاي تابعه به منظور ارتقای سطح آگاهي هاي کارکنان
 
ساماندهي روند فعاليتها به منظور يكسان و استانداردسازي فعالیت های واحد فناوری بخش مدیریت اطلاعات درمان بيمارستانهاي تابعه
 
راهنمایی در انجام طرح های تحقیقاتی در حوزه درمان
 
نظارت برحسن اجرای قوانین ودستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع توسط کلیه موسسات درمانی 
 
انجام بازدیدهای نظارتی و اعتباربخشی مستمر در محورهای مختلف مدارک پزشکی و شرکت در کمیته های مدارک پزشکی همچنین ارائه گزارش بازدید به مراکز همراه با راهكارهاي لازم جهت رفع نواقص و مشكلات و آموزش کارشناسان بیمارستانی درصورت لزوم
 
مشاركت در برگزاري كارگاههاي آموزشي ضمن خدمت و سمينارهاي مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات درمان  
 
همكاري با ساير سازمانها  و گروه هاي ستادي در زمينه هاي مرتبط با مدارک پزشکی
 
بررسی پرونده های بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها از نظر استاندارد بودن ورعایت قوانین مستند سازی 
 
پیگیری ورفع مشکلات ارائه شده از واحدهای مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های تابعه 
 
بررسی کدگذاری پرونده های بیمارستانی در جهت ارسال به سپاس