نام کارشناس: سمیه فروغی فر      مدرک تحصیلی کاردان هوشبری و کارشناس مدیریت دولتی
 
واحد محل خدمت کمیسیون پزشکی و واحد آمار
 
03444344603     پست الکترونیک: s.foroghifar@chmail.ir
 
 
 
نام کارشناس: مهدیه خراسانی زاده کارشناس  ارشد مدیریت اطلاعات سلامت ( آموزش مدارک پزشکی )
 
Khorasani_kerman@yahoo.com
 
 معاونت درمان بم – واحد مدیریت اطلاعات سلامت