دکتر محسن رجایی، پزشک عمومی کارمند رسمی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در زمان تصدی پست(1399)
رضا علی نژاد ،کارشناس ارشد حسابداری کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم(1399-1398)
 
دکتر علی صدیقی خویدک،دکترای تخصصی چشم پزشکی،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم(1397-1398)
 
محمد بنی اسدی،کارشناس ارشد آمار زیستی،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم(1395-1397)
 
علیرضا کرمانی زاده،کارشناس ارشد مدیریت دولتی،کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در زمان تصدی پست(1393-1395)
 
دکتر هادی صفریان،دکترای تخصصی قلب و عروق،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم(1392-1393)
 
دکتر علی ارسلانی،دکترای حرفه ای دندانپزشکی،کارمند رسمی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در زمان تصدی پست(1390-1392)