مشخصات کارکنان مدیریت بودجه و پایش عملکرد
 
 
نام و نام خانودگی: حمیده مدبر
 
سمت: کارشناس مسئول پایش عملکرد و درآمد
 
شماره تلفن: 4602-4434-034
 
پست الکترونیک: modaber_bam1382@yahoo.com
 
 
 
نام و نام خانودگی: سمیه قلعه خانی
 
سمت: کارشناس تحلیل صورت های مالی
 
شماره تلفن: 4602-4434-034
 
پست الکترونیک:
 
 
 
نام و نام خانودگی: مهدیه کارگران
 
سمت: کارشناس تحلیل منابع و اقتصاد سلامت
 
شماره تلفن: 4602-4434-034
 
پست الکترونیک:
 
 
 
نام و نام خانودگی: لیا آیت اللهی
 
سمت: کارشناس مسئول امور مالی(درآمد)
 
شماره تلفن: 4602-4434-034
 
پست الکترونی