مدیریت نیروی انسانی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با ایجاد بستر مناسب برای پشتیبانی از فعاالیتهای آموزشی،پژوهشی،دانشجویی-فرهنگی و سلامتی فعالیت نموده و موجبات تسهیل روند امور جاری، امور رفاهی، آموزش کارکنان را فراهم نموده و در جهت بهبود فرایند و تقویت ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی و توجه ویژه به پرسنل و رضایتمندی آنها فعالیت می کند . 
 
 
 
اهداف واحد مديريت نیروی انسانی
توسعه منابع انساني
 
 اصلاح فرآيند نظارت و افزايش بهره وري از منابع و امكانات
 
 برنامه ريزي در راستاي تامين نيروي انساني مورد نياز
 
 انجام امور اداري جذب و توزيع نيروي انساني مورد نياز
 
 گسترش رضايتمندي ارباب رجوع و كاركنان
 
 هماهنگ نمودن فعاليتهاي اداري و پرسنلي
 
 اعمال جراحي قوانين و مقررات ادراي،آئين نامه و دستور العمل ها
 
 انجام مراحل استخدام نيروي انساني مورد نياز
 
 انجام هماهنگي بيشتر مابين معاونين محترم دانشگاه
 
 پيگيري و نظارت مستقيم در جهت اعمال و اجراي قوانين و مقررات اداري
 
 تحقيق و بررسي و مطالعه درباره سياست كلي و خط مشي دولت و سازمان متبوع در زمينه ايجاد تسهيلات و فراهم آوردن امكانات و رشد معنوي و مادي كاركنان
 
 مطالعه مهمتر روشها و گردش كارهاي ادراي به منظور حذف تشريفات زائد و ساده كردن جريان كار و همچنين تجزيه و تحليل عملكرد كاركنان
 
 
 
شرح وظايف واحد مديريت نیروی انساني 
1.    همكاري با حوزه ستادي در امر بررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني ، اهداف ، شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي معاونت ذيربط نهاد رياست جمهوري .
 
2.  ارائه پيشنهادات لازم در خصوص ايجاد يا ادغام و انحلال واحد هاي غير ضرور .
 
3.  انجام اقدامات لازم نسبت به قوانين ، آئين نامه ها ، تصويب نامه ها و مصوبات موضوعه .
 
4.   اجراي طرح جامع برنامه ريزي نيروي انساني ابلاغي از سوي وزارتخانه .
 
5.  تجزيه و تحيل و طراحي سيستم ها و روشهاي انجام كار و اطلاح روش هاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره وري ، كارآيي ، رضايت ارباب رجوع ، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد .
 
6.  اجراي استاندارد هاي جا و مكان و نحوه استقرار واحد ها .
 
7.  كنترل فرم هاي اداري ، مالي ، پشتيباني و اختصاصي و در صورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .
 
8.  پيگيري استفاده و بكارگيري فنون و روش هاي نوين
 
9. اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت مردم در نظام اداري كشور .
 
10.  اجراي برنامه هاي تحول اداري با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .
 
11.  اجراي مصوبات و بخشنامه هايي كه در راستاي ايجاد تحول سازماني ابلاغ گرديده است .
 
12.ايجاد برنامه هاي بهره وري و استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي ، اطلاعاتي و. . . .
 
13. اجراي برنامه هاي نظام مديريت كيفيت .
 
14.  بررسي و برآورد نياز هاي آموزشي كاركنان جهت توسعه مهارت هاي مشاغل بر اساس استاندارد هاي مربوطه و انعكاس به مركز نوسازي و تحول اداري .
 
15. اجراي آزمونهاي تخصصي و استخدامي و ارائه گزارش هاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه .
 
16.بررسي ، تهيه و پيشنهاد طرح تامين نيازمندي هاي استخدامي در سطح اداره كل بر مبناي پيشنهادات واحد ها در چاچوب بودجه مصوب .
 
17.  انجام كليه امور كارگزيني اداره كل با رعايت قوانين و آئين نامه هاي استخدامي در چارچوب تكاليف و اختيارات تفويض شده .
 
18. پيش بيني نيازهاي تداركات اداري واحد هاي مختلف و اقدام به منظور تهيه و تامين آنها در چارچوب اعتبارات مصوب .
 
19.ايجاد و به روز رساني بانك اطلاعات و آمار نيروي انساني.
 
20.اداره امور تلفنخانه اداره كل .
 
22.  انجام كليه امور رفاهي اداره كل با رعايت قوانين و مقررات .
 
24.. . نظارت بر امور نگهباني و راهنمايي ارباب رجوع به واحد هاي مختلف .
 
28. نظارت و كنترل حضور و غياب كاركنان و تهيه آمار و گزارش هاي لازم .
 
29.  نظارت بر امور تحريرات و انجام امور دبيرخانه اي دانشگاه .