شرح وظایف کلی واحد


1.  برنامه ریزی  به منظور تهیه فهرست  و بروز رسانی بانک اطلاعات کلیه ملزومات پزشکی مصرفی موردنیاز به تفکیک مراکز درمانی.

2.  برنامه ریزی به منظور نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای ملزومات پزشکی  مصرفی مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی.

3.   برنامه ریزی ،تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به نحوه خرید(تأمین )ملزومات پزشکی مصرفی وابلاغ به کلیه مراکز درمانی .

4.   برنامه ریزی به منظور تهیه مستندات فنی وبازرگانی مورد نیاز جهت کارشناسی فرایندخرید به لحاظ(کیفیت وقیمت)بویژه درخریدهای متمرکز و برگزاری مناقصات.

5.  برنامه ریزی به منظور برگزاری مستمر کمیته تجهیزات پزشکی به تفکیک در حوزه ستادی ومراکز درمانی.

6.  برنامه ریزی به منظور حمایت از تجهیزات وملزومات پزشکی تولید داخل.

7. برنامه ریزی به منظور پیشگیری ومبارزه با قاچاق تجهیزات وملزومات پزشکی با  هماهنگی و همکاری با اصناف، سازمانها، مراجع قضایی  و سایرنهادهای در استان.

8.برنامه ریزی جهت انجام بازدیدوبازرسی های دوره ای و موردی به صورت مستمر در چارچوب شرح وظایف ابلاغی ومستندسازی اقدامات انجام شده.

9. برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به صورت مستمرجهت کاربران وکارشناسان فنی تجهیزات پزشکی مستقردر ستاد ،مراکز درمانی پرسنل جدیدالورود ،کارآموزان وپرسنل طرحی.وهمچنین بازدید ازنمایشگاه وهمایش های تجهیزات پزشکی.

10.برنامه ریزی وبرگزاری جلسات مشترک وبه صورت مستمر  بین کارشناسان تجهیزات پزشکی مستقر در حوزه ستادی معاونت درمان ومعاونت غذا ودارو دانشگاه به منظور بهره برداری از توان کارشناسی کلیه همکاران و انجام نظارت وبازدیدهای مشترک وتقسیم بعضی از امورمحوله .

11.برنامه ریزی جهت ارتقاءبرنامه های جاری وبازبینی دستورالعمل ها، بخشنامه ها وچک لیستهای موجود.

12.نظارت برنحوه اجرای دستورالعمل خرید(تأمین )ملزومات پزشکی مصرفی درکلیه مراکز درمانی(اعم از دولتی وخصوصی)  واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور.بوِیژه خرید ملزومات پزشکی از فهرست وبا قیمت مصوب اعلام شده در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی  و خرید  سایر کالاهای خارج از فهرست از زنجیره توزیع.

13.صدور/ تمدید شناسنامه فعالیت برای واحدهای صنفی توزیع وعرضه کننده و شرکتهای توزیع وعرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت پوشش با رعایت ضوابط ابلاغی.

14. صدور مجوز برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی در استان مطابق با دستورالعمل ابلاغی.

15. صدور مجوزهای ورود وترخیص تجهیزات وملزومات پزشکی مطابق با دستورالعمل ابلاغی در صورت تفویض به دانشگاه.

16. ثبت دقیق و اطلاع رسانی رویدادهای ناخواسته(Adverse Events) و مشکلات کیفی کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی، نظارت و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه مطابق دستورالعملهای ابلاغی

17.ابلاغ و آموزش ضوابط،دستورالعملها و بخشنامه های داخلی و بالا دستی توسط مراکز درمانی وحسب موردشرکتها،اصناف وموسسات پزشکی.

18.تهیه چک لیست های داخلی جهت نظارت بر کلیه مواردی که موضوع آن در شرح وظایف آمده است (در صورت عدم وجود)

19.تهیه آمار (فرمولاری)  ملزومات پزشکی به تفکیک مراکز درمانی

20.تهیه فهرست ماهیانه از بدهی مراکز درمانی دانشگاه بابت ملزومات پزشکی مصرفی با مشخصات ( نام شرکت ، نام مرکز درمانی، نام محصول ،وتاریخ صدور فاکتور)