کارکنان / اعضا


 

 

 

 

نام و نام خانوادگی                                                                         سمت                                                     تحصیلات

بهزاد جرجندی                                                             مدیر اداره تجهیزات پزشکی                              کارشناسی مهندسی الکترونیک

سید احمد پاپلی برواتی                                              کارشناس اداره تجهیزات پزشکی                                   کارشناسی مهندسی پزشکی