برنامه ریزی اجرایی در راستای اهداف بهداشت دهان ودندان ،نظارت بر اجرای برنامه های تعیین

شده از طرف معاونت بهداشتی و کنترل نحوه و میزان فعالیت دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان 

ودندان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان

• تهیه مواد کمک آموزشی از قبیل جزوه ،پوستر،اسلاید، پمفلت جهت ارتقا سطح آگاهی جامعه و

آموزش مسئولین،مربیان بهورزی و کاردانهای بهداشت خانواده در خصوص بهداشت دهان ودندان در سطح شهرستان

• جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز بهداشتی درمانی تابع شهرستان

• تهیه گزارش فعالیت های بهداشت دهان ودندان شهرستان

• پایش ونظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی 

• ارئه خدمات پیشگیری مانند فلوراید تراپی و فیشورسیلانت در درمانگاهها و مهد کودکهای سطح  شهرستان

• آموزش مدیران ،معلمین ،مربیان بهداشت مدارس و سایر گروههای غیر تخصصی در منطقه تحت  پوشش 

• راه اندازی تجهیزات و یونیت دندانپزشکی ،تعمیر وسایل و تجهیزات دندانپزشک