• نظارت و برنامه ریزی در جهت کنترل بیماریها

• تدوین برنامه عملیاتی  نظارت مراکز بهداتی درمانی

• شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی

• پیگیری و بررسی موارد اپیدمی وآندمی بیماریها

• نظارت، پایش و  ارزشیابی مراکز تحت پوشش

• ا علام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح شهرستان 

• اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی

• تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف

• بالا بردن شاخص سلامت  مرتبط با واحد بیماریها  در سطح منطقه

• گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه

• اجرای طرحهای کشوری در سطح شهرستان و منطقه ای

• تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر

• نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه

• مکاتبات اداری

• هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری

• نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی

• نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه ،فصلی و سالیانه واحد

• جلب همکاری درون و برون بخشی جهت ارتقای برنامه های واگیر و غیر واگیر

• شرکت در جلسات درون واحدی ،ستادی و شهرستانی

• شرکت در کارگاههای کلاسهای آموزشی و سمینارهای مربوطه مرکز بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشکی

• تعیین نیروهای شرکت کننده در کارگاهها و کلاسهای آموزشی در خصوص موضوعات واحد بیماریها

• اختصاص و هزینه کرد ردیفهای بهداشتی در راستای ارتقای برنامه ها و عملکرد پرسنل

• ارزشیابی دوره ای و سالیانه پرسنل واحد

• هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای مربوطه در سطوح کشوری،استانی و شهرستان