آدرس: بم -اتوبان خلیج فارس- پردیس دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پرستاری و مامایی

شماره های تماس: 03444216602-03444217725-03444216170