رؤسای دانشکده از بدو تأسیس تاکنون

نام و نام خانودگی تاریخ شروع بکار
جناب آقای دکتر عباس عباس زاده از زمان راه اندازی تا سال 1370
جناب آقای محمود امینیانی 5/6/1370
جناب آقای دکتر مسعود جهانی 71/2/19
سرکارخانم ناهید نصری 71/5/18
جناب آقای دکتر عباس عباس زاده 73/12/1
سرکار خانم معصومه رشیدی نژاد 86/1/15
جناب آقای نعمت الله شفیعی 87/7/1
سرکار خانم دکتر نیلوفر ظفرنیا 89/3/8
جناب آقای محمدعلی رضایی 93/6/20
جناب آقای منصور عرب 95/11/1
سرکار خانم دکتر ندا محمدی نیا 97/9/18
سرکار خانم دکتر نیلوفر ظفرنیا 98/7/1
جناب آقای دکترهادی خوشاب 99/5/1