سمیه مؤیدی                                                            

کارشناس ارشد پرستاری

مرتبه علمی:مربی

moayedi.somaye@yahoo.com 

03444216602

دریافت رزومه