اعضاء هیأت علمی گروه اتاق عمل:

نام و نام خانوادگی مدرک مرتبه علمی رزومه ایمیل عکس  
محمدجواد رحیم زاده کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی مربی CV jbehzadi@ymail.com  
جناب آقای کاظم نجفی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی -جراحی مربی CV najafikazem67@yahoo.com ماموریت آموزشی
سرکار خانم لیلا ملکیان کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری مربی cv l.malkyan@gmail.com  
سرکار خانم سمیه مؤیدی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی مربی CV moayedi.somayeh@yahoo.com  
سرکار خانم زهره مکارم کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV nurse.makarem@gmail.com  

آقای محمد سیستانی 

کارشناسی ارشد مربی  cv ssitani069@gmail.com  

اعضاء غیر هیأت علمی گروه اتاق عمل:

جناب آقای ساردویی کارشناس اتاق عمل
جناب آقای صابری کارشناس اتاق عمل
جناب آقای پایدار کارشناس اتاق عمل