محمدجواد رحیم زاده                                                                                   

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی

مرتبه علمی:مربی

jbehzadi@ymail.com

شماره تماس:03444217725