اعضاء هیأت علمی گروه فوریت های پزشکی:

نام و نام خانوادگی مدرک مرتبه علمی رزومه ایمیل عکس  
آقای محمدعلی رضایی دکترای سلامت در حوادث و بلایا مربی CV rezaei47@yahoo.com  
آقای کاظم نجفی کارشناسی ارشد مربی CV najafikazem67@yahoo.com ماموریت آموزشی
آقای محمد غضنفرآبادی کارشناسی ارشد مربی CV m.ghazanfarabadi@gmail.com  
آقای ابوطالب حق شناس کارشناسی ارشد مربی CV haghshenas2010@yahoo.com  
آقای محمدسیستانی کارشناسی ارشد مربی CV ssitani069@gmail.com  
خانم اسراء ناصحی دانشجوی دکترا پرستاری مربی CV nasehi88@yahoo.com   مأموریت آموزشی

اعضاء غیر هیأت علمی گروه فوریت های پزشکی:

نام و نام خانوادگی مدرک
آقای شیخ رابری دانشجوی دکترا پرستاری
آقای سیامک جعفری کارشناس پرستاری