نام و نام خانوادگی:ابراهیم نظری پور آبده گاه                                                                                                                                               

رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار                                                                                                           

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

آدرس ایمیل : Nazaripour.osh@gmail.com

شماره تماس : 03444219415

سوابق آموزشی و پژوهشی : دانلود

آدرس سامانه علم سنجی : https://isid.research.ac.ir/Ebarahim_NazariPour

 

شرح وظایف مدیر گروه:

  • تلاش برانسجام و افزایش همکاری و هم افزایی اعضای محترم گروه
  • گسترش همکاری با دانشگاه های دیگر و بهره گیری از امکانات درون و برون بخشی
  • تلاش در جهت انجام پژوهش های کاربردی و بین رشته ای با هماهنگی معاونت محترم تحقیقات و فن آوری
  • اهتمام ویژه در جهت اعتلای روش های نوین آموزشی و ارزیابی فراگیران بخصوص در آموزش بالینی
  • برقراری تعامل مناسب با سایر گروه های آموزشی، مسئولین دانشکده و دانشگاه برای دستیابی به اهداف راهبردی
  • فراهم کردن بستر توسعه رشته با مشارکت دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی
  • تدوین برنامه عملیاتی گروه جهت تصویب در شورای دانشگاه
  • تلاش در جهت الگوسازی و ارتقای اخلاق حرفه ای و بهبود روابط انسانی و تعاملات اعضا و دانشجویان با مردم و تکریم بیماران و مددجویان