دکتر ویکتوریا مومن آبادی

                               مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی(Ph.D) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

                               مرتبه علمی: استادیار

                                                                پست الکترونیک: vici.momeni@yahoo.com                       

                                             

                                             

                                                                                  

                                                                                    

                                       جناب آقای احد اشرفی

                                      مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی(ماموریت آموزشی)

                                      مرتبه علمی: مربی

                                                   پست الکترونیک: ahadashrafi@gmail.com

                                                         

                                                         

 

 

                                     سرکارخانم اسماء پورطاهری

                                          مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت(ماموریت آموزشی)

                                         مرتبه علمی: مربی

                                  پست الکترونیک: asmapourtaheri@yahoo.com

                                                       

                                                       

              

                                         

                                 سرکارخانم سحر محسنی

                                      مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری علوم تغذیه (ماموریت آموزشی)

                                     مرتبه علمی: مربی

                              پست الکترونیک: sah.mohseni@gmail.com

                                                               

                                                      

   دانلود فایل : cv .pdf           حجم فایل 336 KB