ریاست دانشکده: دکتر نعیمه پورطاهری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

ایمیل: naeimehpourtaheri@gmail.com

تلفن: 44219415-034