نام و نام خانوادگی

مدرک - رتبه علمی

سمت

محمدرضا حیدری

دکتری بهداشت محیط- استادیار

ریاست دانشکده

عبدالعلی گلپایگانی

دکتری بهداشت محیط- استادیار

عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

سعید میرزائی

دکتری سیاستگذاری سلامت- استادیار

عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

زهره فضلی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای-مربی

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

رویا نجفی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی- مربی

عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی

نادیا ارومیه ای

دکتری سیاستگذاری سلامت- استادیار

مدیر پژوهشی دانشکده