- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی بمنظور آشنایی مردم به اصول بهداشت روانی با استفاده از وسایل ارتباط جمعی

- شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط و ارئه نظرات مشورتی و تخصصی

- تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به بهداشت زوان جهت نگاهداشت سلامت روانی و پیشگیری از بروز بیماریهای روانی

- سرپرستی در انجام برنامه های بهداشتی مدارس و همکاری با سایر موسساتی که در این زمینه فعالیت دارند و همکاری با سایر موسساتی که در این زمینه فعالیت دارند و همکاری با سایر مراکز بهداشت جهت انجام امور تحقیقاتی در صورت لزوم

- کمک به روانپزشک در زمینه روان سنجی و تهیه شناسنامه روانی افراد و تعیین شغل برای انها با توجه به استعداد انان

- نظارت بر کار و اموزش کارکنان تخت سرپرستی و راهنمایی انها در انجام وظایف محوله

- تهیه امار و گزارش های لازم