- تدوین برنامه های عملیاتی و مداخله ای

- ابلاغ و نظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط در مراکز بهداشتی و درمانی

- نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز تهیه توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی

- نظارت بر تاسیسات ابرسانی و کنترل اب اشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی

- نظارت بر وضعیت بهداشتی مدارس و مراکز اموزشی

- نظارت بر وضعیت بهداشتی اماکن عمومی مشمول و غیرمشمول(ماده13)

- نظارت بر بهداشت موادغذایی بر اساس دستورالعمل های مربوطه

- رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی و شکایات 190

- نظارت بر اجرای بهسازی محیط و روستا

- تشکیل جلسه بصورت ماهیانه جهت کارشناسان مراکز در خصوص پیشبرد اهداف

- همکاری در برنامه ریزی و بررسی برنامه های بهداشت محیط با مقام مافوق

- جمع اوری، جمع بندی، تجزیه و تحلیل امار و اطلاعات بهداشت محیط

- تیهه شاخص های بهداشت محیط و تلاش جهت افزایش رو به رشد شاخص ها

- نظارت بر منابع الودگی محیط ( فاضلاب، زباله، هواو...) و مکاتبه با ارگانهای مربوطه

- پایش فعالیتهای مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت

- پیگیری و نظارت بر دفن بهداشتی فوتی های مثبت و مشکوک کرونا

- نظارت بر گندزدایی مراکز 16 ساعته و اماکن عمومی