این سرویس برای استفاده از منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی میباشد.

*دریافت نام کاربریVPNصرفاً جهت استفاده اساتید، دانشجویان و محققان دانشگاه از منابع علمی الکترونیک که دانشگاه مشترک است، می باشد.
*
استفاده ازVPNصرفاً جهت خارج از محیط دانشگاه می باشد و در محیط های وابسته دانشگاه که به شبکه دانشگاه متصل می باشند. نیازی به استفاده ازاینVPN نمی باشد.

* پس از ثبت نام و تایید و دریافت نام کاربری و رمز عبور طی 24 ساعت از طریق این لینک

*جهت نحوه استفاده از VPNبه فایل پیوست مراجعه نمائید.

   دانلود فایل : vpn windows.zip           حجم فایل 1 KB
   دانلود فایل : vpn android.pdf           حجم فایل 488 KB
   دانلود فایل : ios.pdf           حجم فایل 3019 KB