جلسات گروه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به صورت ماهانه و منسجم با حضور اعضا در محل اتاق گروه واقع در دانشکده بهداشت تشکیل میگردد. در این جلسات ضمن ارائه عملکردهای قبلی ،  به بررسی  اقدامات آتی جهت توسعه و رشد گروه  پرداخته میشود.

  1. دکتر نادیا ارومیه ای / مدیر گروه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  2. دکتر سجاد خسروی / عضو هیات علمی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  3. دکتر سعید میرزایی / عضو هیات علمی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  4. دکتر محمد جواد اکبریان / عضو هیات علمی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  5.  آقای بهزاد محمدی / عضو هیات علمی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

گزارش تصویری تشکیل جلسات به شرح ذیل است :