۱- برنامه ریزی و نظارت بر توسعه علم سنجی فعالیت های پژوهشی دانشگاه در حوزه های مختلف

۲- سیاست گذاری و برنامه ریزی و اقدام در جهت رفع نقایص و تقویت نقاط قوت علم سنجی فعالیت های پژوهشی

۳- برنامه ریزی در جهت افزایش میزان مشاهده پذیری مقالات منتشره و فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه

۴- برنامه ریزی در جهت تجهیز و گسترش کتابخانه های فیزیکی و مجازی و تسهیل و گسترش دسترسی کلیه محققین به کتب و مجلات علمی

۵- برنامه ریزی در جهت توسعه کمی و کیفی کتب و نشریات چاپ شده توسط دانشگاه

۶- آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در واحدهای تابعه دانشکده ای و بیمارستانی از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی پژوهشی و افزایش سواد اطلاعاتی.